Ngày đăng: 11-08-2020     Tác giả: Huy Phục     Chuyên mục: Liên hiệp hội

Trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 7 năm 2020 tại thành phố Cần Thơ Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo: “Xác định nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trung ương và địa phương.

 

Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh tư liệu)

 

Đến dự và chủ trì Hội thảo có Tiến sĩ Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và lãnh đạo các Ban thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đến dự còn có lãnh đạo Liên hiệp Hội các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ.

Qua ý kiến của các đại biểu trong hội thảo cho thấy: Sự ra đời của Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các địa phương trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng, vì nó đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo đội ngũ trí thức Việt Nam mong muốn có một tổ chức chung để tập hợp và đoàn kết, điều hòa và phối hợp hoạt động phong phú và đa dạng để nói tiếng nói thống nhất, đề đạt nguyện vọng và ý kiến chung với Đảng, Nhà nước. Cho đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có 150 hội thành viên, trong đó có 77 Hội ngành toàn quốc và 63 Hội tỉnh thành phố, phủ kín 63 tỉnh thành trên cả nước. Thu hút được 3,7 triệu hội viên, trong đó có trên 2,2 triệu trí thức, 530 tổ chức KH&CN trực thuộc, 113 cơ quan báo chí với hơn 400 ấn phẩm, 1 nhà xuất bản, 1 quỹ Sáng tạo hỗ trợ kỹ thuật.

Những năm qua Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã thực hiện tốt công tác vận động động trí thức KH&CN phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đặc biệt là trí thức trẻ. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ trí thức. Vận động trí thức KH&CN người Việt Nam trong và ngoài nước tích cực tham gia các hoạt động có hiệu quả góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đã tham mưu đề xuất cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức. Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiển cho việc hoạch định  và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, khoa học- công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng pháp luật, các dự án quan trọng. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tham gia xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích phong trào sáng tạo của quần chúng trong hoạt động KH&CN. Tham gia phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hội khác.

Tuy nhiên, nhận thức về vai trò, vị trí xã hội của Liên hiệp Hội không đồng nhất, đã dẫn đến tổ chức bộ máy giữa các Liên hiệp Hội địa phương chưa thống nhất cùng một cơ chế chính sách, cùng loại hình hoạt động, nhưng mỗi địa phương lại quy định và áp dụng chế độ, chính sách đối với Liên hiệp Hội và cán bộ của Liên hiệp Hội khác nhau.

Hành lang pháp lý đối với tổ chức và các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên còn thiếu và chưa đồng bộ, không còn phù hợp với thực tế, đặt biệt là chính sách tài chính đối với Liên hiệp Hội chưa được ban hành gây không ít khó khăn cho hoạt động của Liên hiệp Hội, nhất là ở địa phương.

Điều kiện hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên còn nhiều khó khăn, độ ngũ cán bộ làm việc tại không ít Liên hiệp Hội địa phương vừa thiếu số lượng, vừa hạn chế về kinh nghiệm và năng lực làm công tác vận động trí thức.

Hiện nay nước ta đã tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng đã chủ trương huy động lực lượng trí thức tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước. Vì vậy, việc tập hợp, đoàn kết và tạo môi trường, cơ chế thuận lợi để phát huy trí tuệ của trí thức tham gia tích cực công cuộc phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh mới hiện nay.

Cho nên nhiệm vụ chủ yếu Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên là phải: Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tạo môi trường dân chủ, rộng mở để thu hút trí thức. Tăng cường các mối quan hệ giữa trí thức KH&CN với Đảng và nhà nước.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trí thức, làm cầu nối giữa trí thức với Đảng và Nhà nước. Thực hiện công tác chính trị tư tưởng giúp trí thức KH&CN nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước dân tộc.

Đề xuất tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển KH&CN, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Là đầu mối tổ chức các diễn đàn khoa học để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

Truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN; tổ chức phong trào sáng tạo của quần chúng, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống; tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo KH&CN; phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo KH&CN.

Huy Phục