Ngày đăng: 27-11-2020     Tác giả: Huy Phục     Chuyên mục: Liên hiệp hội

Đại Hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 14, 15, 16 tháng 10 năm 2020 thành công tốt đẹp. Có thể nói Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đặt nền móng, xây dựng tầm nhìn chiến lược đến 2045 và kế hoạch hành động nhằm sớm đưa Bến Tre thoát khỏi tụt hậu, bứt phá vươn lên thành địa phương có mức phát triển khá ở khu vực và cả nước.

Để Bến Tre có sự phát triển bứt phá trong chặng đường 5 năm, 10 năm tới, Đại hội đã thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu mang tính phấn đấu cao, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá như:

Tỉnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là, tập trung xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh, ngang tầm đáp ứng với nhiệm vụ của giai đoạn mới. Đây là trọng tâm đầu tiên đòi hỏi sau Đại hội, các cấp ủy, toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị phải hết sức chăm lo cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ.

 

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

 

Hai là, tập trung xây dựng văn hóa con người Bến Tre đảm bảo là nền tảng, là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Con người Bến Tre phải phát triển toàn diện, thân thiện, năng động, gia đình hạnh phúc - tiến bộ, là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, tập trung phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp giá trị gia tăng, là nền tảng của nền kinh tế trong 5, 10 năm tới; phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị là động lực cho tăng trưởng của tỉnh; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, đặc biệt là du lịch để du lịch là ngành kinh tế quan trọng, sau đó là ngành kinh tế mũi nhọn.

Bốn là, tập trung hoàn thiện Quy hoạch phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, để từ đây xác lập không gian phát triển cho tỉnh trong dài hạn đến 2050.

Năm là tiếp tục giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn cho đời sống của người dân, cho đầu tư phát triển và hướng đến môi trường sống tốt, an toàn, lý tưởng cho người dân Bến Tre và những người chọn Bến Tre là nơi đầu tư hay tham quan.

Về nhiệm vụ đột phá, trước hết tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nghiên cứu và ban hành các chính sách mới phù hợp với điều kiện của địa phương để có thể huy động được các nguồn lực cho phát triển. Trong đó, tỉnh quyết tâm cải thiện vị trí của Chỉ số cải cách hành chính, để nằm vào nhóm 20 của cả nước.

Hai là, huy động mọi nguồn lực trong ngân sách, ngoài ngân sách để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ công nghiệp, du lịch, hạ tầng số; trong đó, quyết tâm triển khai hoàn thành giai đoạn một của tuyến động lực ven biển kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Long An, Tiền Giang qua Bến Tre và các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Ba là, tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội theo Tầm nhìn chiến lược của tỉnh; trong đó, tỉnh hết sức quan tâm đến nhân lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nhân lực quản lý trong hệ thống chính trị cũng như quản lý trong các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trí thức phải ra sức thi đua lao động sáng tạo góp phần phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong chặn đường mới; phải nâng cao vai trò và trách nhiệm trong góp ý kiến vào việc cụ thể hóa NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, làm tốt chức năng tư vấn nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho lãnh đạo hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Trong đó, phải làm ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, có sức cạnh tranh; từng bước nâng cao trình độ khoa học và công nghệ của tỉnh vươn lên tiếp cận với trình độ của khu vực và cả nước.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào phát triển sản xuất nói chung, nhất là vào sản xuất nông nghiệp công nghệ, tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong canh tác cây trồng chăn nuôi và thủy sản; nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, an toàn và có sức cạnh tranh cao; trong đó chú trọng công nghệ cao về giống, quy trình canh tác, công nghệ sau thu hoạch; cơ giới hóa, tự động hóa trong quá trình chăn nuôi, xử lý chất thải; nâng cao năng lực hệ thống nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất, quản lý cây trồng, vật nuôi, theo hướng hiện đại, giúp đẩy nhanh sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.      

Để KHCN trở thành động lực phát triển cần phải có các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao KHCN, nhất là công nghệ số của đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực như; tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, ứng dụng tiến bộ KH&CN cao để thích ứng với biến đổi khí hậu, xử lý môi trường đưa nhanh các quy trình, công nghệ tiên tiến vào phục vụ phát triển sản xuất; Ứng dụng tiến bộ KH&CN cao trong lĩnh vực Y tế, giáo dục, môi trường, an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe và đời sống nhân dân… để đẩy nhanh tốc độ phát triển, tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn với các tỉnh trong khu vực, phát triển nhanh, mạnh, bền vững, đuổi kịp trình độ phát triển KH&CN của cả nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sẽ là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của của tỉnh nhà, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, khích lệ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, để phát triển nhanh và bền vững.

Huy Phục