Ngày đăng: 10-01-2021     Tác giả: bentre.gov.vn     Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 6/1/2021, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016- 2020 họp đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG)  năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo tham dự và chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

 

Năm 2020, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội quan tâm. Các giải pháp, nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình được triển khai đồng bộ và tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và thúc đẩy giảm nghèo nhanh, bền vững. 

Tính đến tháng 12/2020, toàn tỉnh có 51 xã đạt 19 tiêu chí (TC) NTM, 32 xã đạt 15-18 TC, 59 xã đạt 10-14 TC, không còn xã đạt dưới 10 TC. Huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện NTM và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020. Số xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 là 8 xã, trong đó có 5 xã tự đánh giá đạt 15/15 TC; các xã còn lại đạt từ 11-14 TC.

Theo kết quả điều tra sơ bộ đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 14.285 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,6%  và 14.997 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,78%. Trong năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các giải pháp giảm nghèo nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Tổng các nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2020 trên 1.756,3 tỷ đồng. Trong đó, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 trên 1.698 tỷ đồng; tổng vốn thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 trên 58,2 tỷ đồng.

Năm 2021, tỉnh phấn đấu công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam -Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh  ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG năm 2020.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu năm 2021, thành viên Ban Chỉ đạo cùng các sở, ngành, địa phương quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra: Công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xem xét công nhận đạt chuẩn NTM đối với các xã còn lại của năm 2020. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nâng chất các TC tại các xã đã được công nhận, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Cuối năm 2021, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020.

Các huyện đăng ký xây dựng NTM, xã đăng ký xã NTM năm 2021 phải bắt tay xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể. Tiếp tục huy động và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia thực hiện Ngày Chủ nhật nông thôn mới. Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, tạo được phong trào, khí thế sôi nổi trong hệ thống chính trị và nhân dân về các chủ trương, chính sách xây dựng NTM.

Quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động  gắn liền với nhu cầu phát triển của địa phương. Thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đặc biệt là công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Ban Chỉ đạo các cấp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy vai trò, trách nhiệm, quyết liệt hơn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nguồn: bentre gov.vn