Ngày đăng: 05-09-2021     Tác giả: VPLHH     Chuyên mục: Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Dowload file pdf: Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 04/9/2021

 

TỈNH ỦY BẾN TRE
VĂN PHÒNG
*
Số 38-TB/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

     Bến Tre, ngày 05 tháng 9 năm 2021    

 

 THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY- TRƯỞNG BAN

CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG  DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH BẾN TRE
tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 04/9/2021

-----

 

Ngày 04/9/2021, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Tổ công tác của Bộ Y tế, Tổ công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh;cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến thường trực ban chỉ đạo tất cả các huyện/thành phố và tất cả các xã/phường/thị trấn trong toàn tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; ý kiến của Tổ công tác Bộ Y tế, Tổ công tác Bộ Thông tin và Truyền thông, ý kiến của các đại biểu dự họp, các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua. Trong thời gian tới, để thực hiện bảo vệ vững chắc kết quả phòng, chống dịch bệnh và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, bền vững, thực hiện được mục tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng của Nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận, yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Tiếp tục quán triệt chủ trương vừa tập trung phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả; vừa duy trì và phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, lưu thông an toàn. Lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh. Tiếp tục quan tâm thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

2. Các cấp, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu kỹ, nắm vững các văn bản chỉ đạo của Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; các kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Phương án số 5276/PA-SCH ngày 04/9/2021 của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa từ tỉnh đến cơ sở và vận dụng thực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, mang lại kết quả rõ ràng.

Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp, biện pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là phát huy vai trò “pháo đài” của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn và vai trò “chiến sĩ” của người dân; nỗ lực,phấn đấu sớm kiểm soát được dịch bệnh, đạt trạng thái bình thường mới; ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội của cấp mình, địa phương mình phụ trách.

3. Các huyện/thành phố, các xã/phường/thị trấn chủ động, khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới của cấp mình phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phươngtheo Phương án số 5276/PA-SCH ngày 04/9/2021 của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.Thống nhất chọn thành phố Bến Tre làm điểm cấp huyện để xây dựng, triển khai thực hiện phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới; các huyện còn lại chọn một hoặc số xã/thị trấn để xây dựng phương án, triển khai thực hiện thí điểm trên từng địa bàn; khi xây dựng phương án phải hết sức thận trọng, kỹ lưỡng, chặt chẽ; trình Sở Y tế thẩm định, nếu đáp ứng được yêu cầu thì trình Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phê duyệt trước khi triển khai, thực hiện.

Quan tâm chuẩn bị, bố trí đầy đủ nguồn lựccông tác xét nghiệm, sàng lọc F0, F1trong phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới; bảo đảm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng phương án đã được duyệt và các quy định hiện hành.

4. Ban Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện/thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã/phường/thị trấn phải phân công công việc cụ thể, hoàn thiện quy chế làm việc khoa học, rõ ràng.Trong đó bộ phận chỉ huy thuộc Ban Chỉ đạo phải phân công lực lượng ứng trực, tiếp nhận, điều hành, xử lý mọi thông tin, công việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn bộ thời gian 24/7, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất giải quyết (nếu vượt thẩm quyền) những vấn đề phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến người dân.

Đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện/thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã/phường/thị trấn: Đề nghị phối hợp với thực tiễn địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chỉ huy cần phân công rõ: Đồng chí Bí thư cấp ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quán xuyến và chịu trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh tại cấp, địa phương mình phụ trách; đồng chí Phó Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực, đồng thời là Chỉ huy trưởng Sở/Trung tâm Chỉ huy phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh tại cấp, địa phương đó, trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện công việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, xử lý công việc hoặc đề xuất xử lý công việc (nếu vượt thẩm quyền) về các công việc phát sinh trong thực tiễn phòng, chống dịch. Sở Chỉ huy các cấp phải phân công công việc cụ thể, ứng trực 24/7 để xử lý công việc. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện/thành phố, các xã/phường/thị trấn vừa thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, vừa thực hiện chức năng điều hành, tổ chức thực hiện, để các thành viên trong Ban Chỉ đạo cũng phải được phân công trong công tác chỉ huy, tổ chức thực hiện, bảo đảm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, thực chất, có kết quả.

5. Công an tỉnh, các huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn, theo chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, thẩm quyền, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa các phương tiện giao thông, lưu thông hàng hóa; không để tình trạng tài xế lợi dụng chủ trương luồng xanh để vận tải, vận chuyển trái quy định của pháp luật; có phương pháp khoa học để kiểm soát, không gây ách tắc giao thông. Kiểm tra, kiểm soát kỹ điểm đi, điểm đến. Các huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn thực hiện nghiêm việc quy định và bố trí địa điểm bốc, dỡ hàng hóa tại xã/phường/thị trấn hoặc ấp/khu phố; (quy định, công khai các địa điểm bốc, dỡ hàng hóa trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân, đơn vị được biết, giám sát và thực hiện).Bố trí địa điểm, hướng dẫn, yêu cầu lực lượng tài xế và phụ xế ăn, nghỉ tại những vị trí, điểm  tập trung tại địa phương, không về gia đình trong thời gian này (cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát tốt); xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp phương tiện giao thông, cá nhân, gia đình,... vi phạm quy định, nội quy đã xác định.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp Hội Nông dân tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong sản xuất nông nghiệp để tạo nền tảng vững chắc cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Bảo đảm cung ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất nông nghiệp của Nhân dân, hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các cấp,  các ngành phối hợp với các địa phương tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh,… sản xuất theo quan điểm “xây dựng phương án tổ chức sản xuất an toàn, có tổ chức, an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, đôn đốc, nhắc nhỡ việc chấp hành các quy định, giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong sản xuất, thực hiện đúng phương án sản xuất an toàn đã được chấp thuận; xử phạt nghiêm, yêu cầu tạm dừng ngay hoạt động đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm, không tuân thủ đúng quy định, phương án tổ chức sản xuất đã được chấp thuận.

8. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục bám sát Bộ Y tế đề nghị sớm cung cấp vắc-xin, có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ vắc-xin phòng Covid-19 cho tỉnh; đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt chủ trương “Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất, kịp thời nhất”.

Ngành Y tế, phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục xây dựng các phương án, chuẩn bị, bố trí đầy đủ các nguồn lực để tổ chức tiêm vắc-xin kịp thời khi có vắc-xin cho Nhân dân. Các huyện/thành phố, các xã/phường/thị trấn quan tâm tổ chức tiêm vắc xin cho các lực lượng tham gia vận chuyển hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là đối tượng tài xế, phụ xế; công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh;…

9. Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phươngkhẩn trương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho Nhân dân. Các cấp, ngành, địa phương chủ động rà soát, lập danh sách, thẩm định, quyết định theo thẩm quyền, khẩn trương giải ngân cho các đối tượng theo đúng quy định; đồng thời, thông báo, giải thích để người dân nắm rõ các chính sách, biện pháp, giải pháp của Nhà nước, của tỉnh đang triển khai hỗ trợ cho người dân. Bảo đảm việc hỗ trợ an sinh xã hội phải đúng mục đích, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng, và thực hiện khẩn trương, đúng quy định hiện hành. Phân phát ngay gạo cứu trợ cho người dân, hộ gia đình. Chủ động đề xuất chính sách hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh nhưng cơ chế chưa có quy định. Tiếp tục thực hiện chủ trương bổ sung các đối tượng hợp lý khác từ thực tế để xem xét chi hỗ trợ theo quy định, giúp người dân khắc phục, vượt qua khó khăn.

Các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo đề xuất việc hỗ trợ gạo bổ sung đợt 02 bảo đảm đúng thực tế, hỗ trợ người dân; thời gian báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chậm nhất đến ngày 07/9/2021.

10. Sở Y tế chỉ đạo, triển khai làm tốt tiếp tục tập trung cho công tác điều trị F0, lưu ý nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phân tầng điều trị để bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân. Trong tiếp nhận và điều trị bệnh nhân cần thành lập khu đệm (vùng đệm) kể cả khu cấp cứu.Bố trí đầy đủ nhân lực và trang thiết bị phù hợp để điều trị tích cực cho Nhân dân. Thực hiện đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế về chăm sóc, điều trị những người bị nhiễm bệnh (F0).

11. Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh triển khai tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức cách ly y tế trong các khu cách ly, phong tỏa; bảo đảm thực hiện chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo. Thực hiện chặt chẽ quy trình giải phóng khu phong tỏa theo quy định hiện hành.

Thành lập và tổ chức kiểm tra độc lập việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới đối với các địa phương, khu cách ly, phong tỏa.

12. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quanhoàn chỉnh phương án ứng dụng công nghệ, tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc ứng dụng thống nhất các nền tảng công nghệ số, các giải pháp (phần mềm) ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới một cách chặt chẽ, đồng bộ, tránh chồng chéo. Phối hợp Tổ công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện khẩn trương nội dung này, đưa vào áp dụng rộng rãi ngay.

13. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành có liên quan tiếp tục bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân, với nhiều phương thức, hình thức khác nhau; khuyến khích, phát huy các hình thức cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân qua Tổ Covid cộng đồng, Tổ nhân dân tự quản, các hộ gia đình trong hàng xóm, láng giềng, phương tiện bán hàng lưu động, nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tiếp tục tổ chức tốt việc thu mua, tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho Nhân dân.

14. Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tiếp tục chủ động, theo dõi sát, đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19, khảo sát, nắm chắc tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh và các địa phương trên địa bàn tỉnh để xác định thời gian phù hợp bắt đầu năm học mới. Chủ động phối hợp các địa phương, đơn vị tổ chức khảo sát tình hình phụ huynh, học sinh để xác định việc tổ chức khai giảng, xây dựng các hình thức học tập phù hợp, khả thi (trực tiếp, trực tuyến,…); tiếp nhận lại các cơ sở trường học đã được sử dụng làm khu cách ly tập trung; lưu ý, phải thực hiện chặt chẽ việc tiêu độc, khử khuẩn, vệ sinh,… bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, phụ huynh, học sinh nắm rõ, hiểu chắc, không hoang mang trước tình hình dịch bệnh Covid-19 và phối hợp thực hiện tốt theo phương án tổ chức dạy học của tỉnh. Đồng thời, chủ động báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh,xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến việc khai giảng năm học mới khi phát sinh vướng mắc, khó khăn.

15. Nghiên cứu thành lập Tiểu ban Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh để chỉ đạo, điều hành phục hồi; phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bổ sung Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tỉnh tham gia Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Trên đây làkết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnhtại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 04/9/2021, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo đến các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân liên quan để tổ chức thực hiện có kết quả.

 

Nơi nhận:
- Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể tỉnh,
- Thành phần dự họp,
- Văn phòng Tỉnh ủy (BLĐ, PTH),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực BCĐ. TTH

CHÁNH VĂN PHÒNG    


(Đã ký)    


Nguyễn Thái Bình