Ngày đăng: 29-09-2021     Tác giả: Đặng Thịnh Lịnh Kỳ     Chuyên mục: Thông tin KH&CN

Ngày 09/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ký quyết định số 1283/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Chuyển đổi số Ngành Y tế Bến Tre giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Thực trạng chuổi đổi số Ngành y tế địa phương

Về thể chế Bộ Y tế đã ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0 từ năm 2015; Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0 năm 2019 nhằm tăng cường khả năng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin đồng bộ; tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, triển khai thành công và có hiệu quả nhiều dịch vụ công trực tuyến. Bộ Y tế đang tập trung thực hiện 3 chương trình y tế điện tử: Chương trình Xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thống kê y tế điện tử để từng bước hình thành Trung tâm dữ liệu quốc gia về y tế. Chương trình Thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn theo tiêu chuẩn. Chương trình Xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa của Bộ Y tế kết nối một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Về thể chế địa phương, Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/10/2020 của Tỉnh Ủy BếnTre về về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm2030; Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 6640/KH-UBND ngày 11/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kế hoạch số 7002/KH-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025;

Hạ tầng tại Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạt từ mức 2 đến mức 3 theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT ở quy mô nhỏ; 100% các máy tính tại Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc có sử dụng Internet dưới phương thức tự thuê bao dịch vụ của các công ty viễn thông trên địa bàn tỉnh; 100% các máy tính tại Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc có mạng nội bộ và có kết nối mạng không dây.

Sở Y tế đã triển khai hệ thống Quản lý văn bản điều hành của Bộ Y tế vàVNPT-Ioffice đến 100% các cơ quan đơn vị trực thuộc đảm bảo tiến độ xử lý công việc nhanh, hiệu quả, giảm xử lý công việc bằng văn bản giấy. 100% thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ Y tế được triển khai qua Cổng dịch vụ công Bộ Y tế.

100% các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố, trạm y tế xã, phường, thị trấn đã triển khai phần mềm HIS. Trong đó, 152 cơ sở dùng phần mềm VNPT-HIS gồm 144 trạm y tế, 2 bệnh viện tuyến tỉnh, 2 phòng khám khu vực và 2 Trung tâm Y tế, 2 bệnh viện tự phát triển phần mềm HIS (BV Nguyễn Đình Chiểu thuê Công ty Links Toàn Cầu, BVĐKKV Ba Tri thuê Trường ĐH Cần Thơ viết phần mềm), các cơ sở y tế còn lại sử dụng phần mềm HIS của Công ty Dược Hậu Giang tài trợ miễn phí;

Đến nay 100% các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) trên địa bàn tỉnh thực hiện được kết nối dữ liệu KCB và thanh toán BHYT với cơ quan BHXH tỉnh qua hệ thống giám định điện tử, đảm bảo công khai minh bạch, người tham gia BHYT được bảo đảm quyền lợi hợp pháp khi đi KCB, đồng thời nâng cao cải cách thủ tục hành chính, quy trình KCB, giảm thời gian chờ khám bệnh và thanh toán BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám bệnh.

Hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth) hiện có 03 bệnh viện triển khai (trong đó BV Nguyễn Đình Chiểu tự trang bị trang thiết bị, BV ĐKKV Cù Lao Minh và BV ĐKKV Ba Tri được tập đoàn Viettel tài trợ bộ trang thiết bị vào đầu tháng 12/2020).

Về hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR), hiện tại Sở Y tế đã có toàn bộ dữ liệu dân cư Bến Tre do Bộ Y tế cung cấp bao gồm dữ liệu về người dân, hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế bao gồm thông tin về định danh cá nhân (họ tên, ngày sinh, giới tính, số CMTND/CCCD, số định danh, quốc tịch, tôn giáo), nơi khai sinh, địa chỉ cư trú, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, mã hộ gia đình, quan hệ với chủ hộ, đã hoặc chưa tham gia bảo hiểm y tế, mã thẻ bảo hiểm, loại bảo hiểm, đồng thời đã được Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế hướng dẫn kết nối cổng Tiêm chủng quốc gia để trích xuất dữ liệu tạo lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại y tế cơ sở, xây dựng phần mềm quản lý trạm y tế xã thống nhất theo quyết định số 3532/QĐ-BYT ngày 12/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Sở Y tế đã phối hợp VNPT Bến Tre triển khai hệ thống VNPT-HIS tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn từ năm 2016, đồng thời đã hoàn thành tập huấn sử dụng một phần mềm quản lý VNPT-HMIS trong năm 2020. Tổ chức triển khai hệ thống Phần mềm thống kê y tế điện tử trên địa bàn toàn tỉnh từ tháng 01 năm 2021.

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như đã triển khai các phần mềm khai báo y tế tự nguyện (NCOVI), khai báo y tế bắt buộc cho người nhập cảnh (Vietnam Health Declaration), Bluezone, Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19… 100% Bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế huyện/thành phố có chức năng khám chữa bệnh đã thực hiện triển khai hóa đơn điện tử; 6/16 Bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế huyện/thành phố đã triển khai thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Dược: Sở Y tế đã triển khai hệ thống Liên thông Dược Quốc gia – Bộ Y tế từ năm 2019, đến ngày 30/12/2020, toàn tỉnh có 751/1.531 cơ sở dược thực hiện kết nối dữ liệu, đạt tỉ lệ 49.05%.

Một số lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số trong ngành y tế

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh, góp phần thực hiện thành công chương trình sức khỏe Việt Nam. Triển khai sáng kiến “Mỗi người dân có một bác sĩ riêng” của Bộ Y tế với mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trên cơ sở đó được bác sĩ tư vấn, chăm sóc cho từng người dân như là bác sĩ riêng: xây dựng và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, bảo đảm mỗi một người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử và thông tin sức khỏe của người dân được cập nhật kịp thời vào hồ sơ. Phát triển cổng sức khỏe người dân, cho phép người dân có thể quản lý, tra cứu thông tin sức khỏe của mình. Phát triển các ứng dụng nhắn tin thông báo về thông tin sức khỏe cho người dân trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tiếp tục triển khai hệ thống tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm… Triển khai ứng dụng giám sát các dịch bệnh thông qua việc thu thập các dữ liệu thu thập từ tất cả các nguồn bao gồm người dân, doanh nghiệp, cơ sở y tế, mạng xã hội, các chương trình điều tra và dự báo ổ dịch thông qua các công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Triển khai các ứng dụng cung cấp tri thức phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân bao gồm cung cấp tri thức về phòng chống COVID-19, các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, thông tin dinh dưỡng và khai báo sức khỏe cá nhân; các thông tin về cơ sở y tế, bác sĩ, dịch vụ y tế trên môi trường di động, giúp người dân có thể tra cứu thông tin y tế dễ dàng, hiệu quả, kịp thời, mọi lúc, mọi nơi, kết nối với hệ tri thức Việt số hóa. Triển khai các ứng dụng thông minh cho phép cung cấp các dịch vụ theo dõi, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người dân từ xa, kết nối trực tuyến giữa người bệnh, các thiết bị theo dõi sức khỏe và cán bộ y tế. Triển khai các hệ chuyên gia trong lĩnh vực y tế cho phép người dân có thể tự kiểm tra chẩn đoán bệnh ban đầu của mình thông qua việc nhập các triệu chứng ban đầu của bệnh nhân vào hệ chuyên gia, hình thành các trợ lý ảo chăm sóc cho người dân. Triển khai tích hợp các ứng dụng có thể tự theo dõi, phát hiện ra tình trạng sức khỏe của người dân với các thiết bị gắn trên người (bao gồm thiết bị di động). Triển khai phần mềm quản lý trạm y tế xã, đảm bảo đáp ứng được tất cả các nghiệp vụ của trạm y tế xã, đáp ứng các quy định tại Quyết định số 3532/QĐ-BYT ngày 12/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn. Triển khai hệ thống quản lý và cổng thông tin về ngộ độc thực phẩm, phản ánh các thông tin mất an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm cho người dân qua các ứng dụng nhắn tin di động, kết nối với thông tin kiểm nghiệm thực phẩm. Triển khai thu thập thông tin môi trường qua thiết bị cảm biến trong lĩnh vực môi trường y tế.

Chuyển đối số trong bệnh viện, triển khai hệ thống phần mềm HIS, LIS, RIS/PACS, EMR tuân thủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế bảo đảm khả năng kết nối liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối liên thông với tất cả các trang thiết bị hiện có trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (máy xét nghiệm, máy chẩn đoán hình ảnh, các màn hình tương tác, các thiết bị cầm tay cá nhân, …) trên mạng nhằm nâng cao khả năng tự động hóa. Đồng bộ mã số định danh Y tế (ID): Sử dụng mã số BHXH của người dân để xây dựng ID y tế và triển khai thực hiện trên toàn quốc; Xây dựng “bệnh viện thông minh”: Các cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh để xây dựng lộ trình đáp ứng “bệnh viện thông minh” (Mức 6 của Thông tư 54). Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt. Triển khai tư vấn khám chữa bệnh từ xa theo các yêu cầu tại Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt đề án khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 và đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Triển khai hệ thống quản lý đơn thuốc điện tử quốc gia tại tất cả cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân trên cả nước. Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh từ Bộ Y tế, ưu tiên một số lĩnh vực sau: Kết nối các thiết bị liên quan đến chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý vạn vật y tế kết nối (Internet of Medical Things - IoMT) làm nền tảng xây dựng các hệ thống chuyên gia hỗ trợ ra quyết định lâm sàng; Phát triển hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng kết hợp chặt chẽ và thực hiện tức thời (real-time) cùng với hồ sơ sức khỏe điện tử; Hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh; Hỗ trợ phẫu thuật; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các chuyên ngành sâu như chẩn đoán hình ảnh, tim mạch, hô hấp, xương khớp, ung thư, sản nhi… Các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng hệ thống dữ liệu lớn với các thuật toán phân tích nhanh hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên trí tuệ nhân tạo; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y dược cổ truyền.

Đặng Thịnh Lịnh Kỳ