Ngày đăng: 07-03-2022     Tác giả: Huy Phục     Chuyên mục: Liên hiệp hội

Ngày 01/3/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre (Liên hiệp Hội) tổ chức Lễ ký giao ước thi đua của khối thi đua các tổ chức xã hội – nghề nghiệp năm 2022.

Đến dự và chủ trì lễ ký có Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch Liên hiệp Hội đơn vị Khối Trưởng;

Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Trịnh Văn Y, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường, Đơn vị Khối Phó.

Đến dự còn có Lãnh đạo, cán bộ phụ trách thi đua 12 đơn vị trong khối và phóng viên Báo, Đài trong tỉnh.

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐTĐKT ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bến Tre về việc chuẩn y Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2022. Khối thi đua các tổ chức xã hội - nghề nghiệp có các đơn vị như:  

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng; Hội Nhà báo; Hội Cựu giáo chức; Liên minh Hợp tác xã; Hội sinh vật cảnh tỉnh;  Hội Đông y ;Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Hội Khoa học và Kỹ thuật Cầu đường; Hội Luật gia tỉnh Bến Tre; Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre; Hiệp hội Dừa Bến Tre.

 

Đồng chí Nguyễn Huy Phục - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội thông qua Kế hoạch thi đua khối năm 2022

 

Đồng chí Nguyễn Huy Phục, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội thông qua Kế hoạch tổ chức, hoạt động phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua các tổ chức xã hội - nghề nghiệp năm 2022, đã nhấn mạnh mục đích yêu cầu thi đua của khối là:

Phát huy tính tích cực, sáng tạo của mỗi tổ chức, cá nhân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Bến Tre năm 2022.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đại biểu lãnh đạo các đơn vị trong khối đã có nhiều ý kiến, đề xuất hình thức, nội dung, biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong khối, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cuả từng cơ quan. Trong đó, đã ký giao ước thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua Đồng Khởi mới nhằm phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong Khối xã hội - nghề nghiệp, ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc ngành, đơn vị được phân công, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và các qui định, điều lệ của từng cơ quan, đơn vị.

Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị đạt trong sạch vững mạnh. Từng đơn vị chú trọng phát triển hội viên, tổ chức cơ sở hội đạt số lượng, đảm bảo chất lượng, phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ cùng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ chức, quản lý hiệu quả phong trào thi đua; đảm bảo thực hiện đúng qui định của pháp luật của nhà nước và qui chế thi đua khen thưởng của ngành. Việc bình xét thi đua đảm bảo dân chủ, công bằng, thực chất, tạo động lực thúc đẩy từng tổ chức, cá nhân hoàn thànhh tốt nhiệm vụ.

 

Các thành viên Khối thi đua các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cam kết thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ thi đua khối


Huy Phục