Ngày đăng: 24-08-2022     Tác giả: Đặng Văn Cử     Chuyên mục: Thông tin KH&CN

Để nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ngày 18/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4483/UBND-KT thể hiện quyết tâm nâng tầm sản phẩm OCOP tỉnh nhà.

Đến nay, toàn tỉnh có 131 sản phẩm OCOP cấp tỉnh của 54 chủ thể, gồm 66 sản phẩm đạt 3 sao và 65 sản phẩm đạt 4 sao, trong đó có 16 sản phẩm được đánh giá tiềm năng, đã gửi đề nghị về Trung ương để xem xét, đánh giá công nhận đạt OCOP Quốc gia 5 sao.

Hầu hết các sản phẩm OCOP của tỉnh phát triển dựa trên hoạt động sản xuất sẵn có và phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của mỗi địa phương do hộ gia đình, tổ chức tập thể và doanh nghiệp tư nhân thực hiện. Một số sản phẩm đã phát triển với quy mô lớn, đang từng bước khẳng định giá trị, chất lượng và thương hiệu trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao và ngày càng tin dùng nhiều hơn.

Tính đến tháng 7/2022, Tỉnh có 41/157 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn (gồm 34 xã, 05 phường, 02 thị trấn) của 09 huyện, thành phố có sản phẩm OCOP được công nhận, đạt 26,11%.

 

Khô cá Bông Lau 1 nắng – sản phẩm OCOP 4 sao của huyện Thạnh Phú

 

Để nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh theo chiều sâu và bền vững trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các Sở, ban ngành tỉnh quan tâm, triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 984/KH-UBND ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre năm 2022; Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình OCOP sát với tình hình thực tế; chú trọng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cấp mã số vùng trồng, đảm bảo quy chuẩn chất lượng để nâng giá trị; Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP, tham gia vào các sàn thương mại điện tử.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện, lựa chọn các sản phẩm đạt 3 sao cấp huyện tham gia, đánh giá, phân hạng tại cấp tỉnh đảm bảo đúng quy định; Khẩn trương đôn đốc, vận động, hướng dẫn chủ thể hoàn chỉnh hồ sơ tham gia chu trình OCOP; Phấn đấu năm 2022, mỗi xã phải có ít nhất 01 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được đánh giá công nhận đạt từ 03 sao trở lên. Hướng dẫn các chủ thể sản xuất thực hiện đăng ký tài khoản điện tử và cập nhật hồ sơ sản phẩm lên phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo quy định.

Các thành viên Hội đồng đánh giá OCOP cấp tỉnh tổ chức, tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đảm bảo đúng quy trình, tham dự đầy đủ, đúng thành phần, nghiên cứu kỹ hồ sơ các sản phẩm đăng ký tham gia; Chịu trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ, thống nhất hồ sơ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành mình quản lý.

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có trình độ chuyên sâu để làm nòng cốt quản lý và xây dựng Chương trình OCOP tại địa phương; Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm; Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng kịp thời sự phát triển của sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện nội dung này; những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Đặng Văn Cử,
Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre