Ngày đăng: 02-05-2018     Tác giả: Hồng Quốc     Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố Bến Tre về tầm quan trọng của khoa học công nghệ (KHCN) đối với sự phát triển kinh tế được nâng lên, việc ứng dụng KHCN vào sản xuất nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của mặt hàng nông nghiệp, công nghiệp của thành phố Bến Tre (TPBT) trên thị trường trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực nông nghiệp TPBT đặc biệt quan tâm chọn và ứng dụng các tiến bộ KHCN, công nghệ sinh học phù hợp với đặc điểm nông nghiệp đô thị nâng cao chất lượng và năng suất cũng như độ an toàn sản phẩm. Cụ thể đã xây dựng một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả như: Dự án sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn GlobalGAP xã Nhơn Thạnh; Dự án chứng nhận VietGAP bưởi da xanh xã Phú Nhuận, Sơn Đông; Mô hình kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà lưới và trồng rau trong nhà màn tại khu du lịch sinh thái Phú An Khang; Mô hình trồng cây dược liệu tại phường Phú Tân và xã Nhơn Thạnh; Mô hình trồng rau sạch, rau mầm quy mô hộ gia đình góp phần đáng kể trong việc cải tạo năng suất, chất lượng vật nuôi, cây trồng đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bên cạnh đó, hàng năm ngân sách thành phố đầu tư 300 triệu đồng, tranh thủ các nguồn vốn của tỉnh trên 100 triệu đồng thực hiện các chính sách khuyến công, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị trong sản xuất, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ. Chương trình đã hỗ trợ 40 doanh nghiệp cải tiến thiết bị, đầu tư xây dựng, cải tạo hầm xử lý nước thải, tham gia hợp phần sản xuất sạch hơn; Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, tiêu chuẩn HACCP, tiêu chuẩn GMP, tiêu chuẩn GLP-GSP-WHO… Đây là số vốn không nhiều nhưng nó đã khuyến khích doanh nghiệp thay đổi công nghệ tạo ra sản phẩm tiểu thủ công nghiệp an toàn, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với việc quan tâm ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp - công nghiệp TPBT còn chú trọng đưa KHCN vào hoạt động quản lý, điều hành hệ thống chính trị xây dựng nền hành chính hiện đại. Hiện 100% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, phường đều ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; Triển khai sử dụng song song chương trình quản lý văn bản qua mạng LAN; Văn phòng điện tử (M-Office) và mail công vụ góp phần công tác điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố thuận lợi. Các phòng ban thiết lập Email dùng chung từ thành phố đến xã, phường cho nhiệm vụ chuyên môn, phòng chống lụt bão, nông thôn mới; Trang bị dịch vụ tin nhắn SMS điều hành phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

Thành phố chú trọng công tác quy hoạch đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật để làm hạt nhân cho các hoạt động kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của địa phương. Từ đầu năm 2011 đến nay, có 15 cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo sau đại học; 20 cán bộ không chuyên trách xã, phường tham gia đào tạo đại học; 120 công chức, viên chức thành phố và cán bộ, công chức xã, phường đi đào tạo đại học từ nguồn kinh phí tự túc, nâng cao trình độ quản lý, khả năng nhận thức, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động chuyên môn, phục vụ quản lý và ứng dụng vào sản xuất, đời sống. Chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện được nâng lên góp phần đào tạo lực lượng kế thừa có trình độ khoa học, kỹ thuật cao phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố.

Cùng với kết quả đạt được, lĩnh vực KHCN thành phố còn một số hạn chế nhất định như: Một số khó khăn trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi... chưa được nghiên cứu giải quyết. Công tác đánh giá thực trạng khoa học và công nghệ còn mang tính chủ quan, việc áp dụng khoa học và công nghệ ở mức trung bình, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nên công tác đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn hạn chế.

Thành phố Bến Tre đang tiến tới xây dựng thành công đô thị loại II vào năm 2020, xây dựng thành phố nông thôn mới, để hoàn thành mục tiêu trên vai trò KHCN đóng một vai trò quan trọng. Từ đó, đề ra các giải pháp trọng tâm nâng cao tiềm năng KHCN trong thời gian tới: Trong đó cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo thực hiện việc phát triển và ứng dụng KHCN phục vụ quá trình xây dựng và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt trong vận động quần chúng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tiến quân vào khoa học và công nghệ”; làm tốt chức năng giám sát, phản biện về các hoạt động khoa học và công nghệ ở địa phương.

 

 

Lễ ký kết xây dựng phường Văn minh đô thị


Thành phố Bến Tre sẽ tăng nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KHCN vào đời sống và sản xuất, trong đó đảm bảo mức chi ngân sách cho KHCN đạt ít nhất 2% tổng chi ngân sách thành phố. Đồng thời, có giải pháp phù hợp để huy động, đa dạng hóa nguồn kinh phí đầu tư khoa học và công nghệ theo hướng xã hội hóa. Tăng cường phối hợp giữa bộ phận KHCN thành phố với các huyện, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành của tỉnh để thực hiện công tác chuyển giao, ứng dụng KHCN, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức KHCN trong và ngoài thành phố để chuyển giao, ứng dụng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát triển các hoạt động dịch vụ trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% doanh nghiệp chế biến trên địa bàn áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng.

Bài, ảnh: Hồng Quốc