Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ VI, năm 2022-2024

Ngày đăng: 16-03-2023 | Tác giả: VPLHH

Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre lần thứ VI, năm 2022 – 2024

Ngày đăng: 16-03-2023 | Tác giả: VPLHH

Kế hoạch phối hợp Tổ chức Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ IV, năm 2019-2020

Ngày đăng: 09-09-2019 | Tác giả: VPLHH

Thể lệ Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ lần thứ IV,  năm 2019-2020

Ngày đăng: 09-09-2019 | Tác giả: VPLHH

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bến Tre Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Hội nhà Báo tỉnh đã có kế hoạch phối hợp tổ chức phát động Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ lần thứ III (năm

Ngày đăng: 01-06-2019 | Tác giả: Huy Phục

Thông báo số 02 - Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ III, năm 2018-2019

Ngày đăng: 01-02-2019 | Tác giả: VPLHH